Accessibility links

Breaking News

Sebephila Ngokuthengisa Imizimba Abatsha Abangatholi Imisebenzi eZimbabwe


Abathengisa imizimba eZimbabwe
Abathengisa imizimba eZimbabwe

Inhlanganiso yeThe Centre for Sexual Health, HIV and AIDS Research ithi banengi abasakhulayo asebephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yesimo esibi somnotho esibangela ukuthi bengatholi imisebenzi engabaphilisa. Inengi liyakuchothoza lokhu, ikakhulu abezokholo lwesiKhristu abathi lokhu kuphambana lemilayo yebhayibhili.

Abatsha abathengisa imizimba bathi bayafisa labo ukuthi bethole imisebenzi engcono kodwa umumo womnotho mubi okokuthi akula okunye abangakwenza ukuze beziphilise. Abanye abenza lokhu bathi bathola amakhulu amadola eMelika anga fika kwamathathu, US$300 ngenyanga. Abanye bathi abakuthakazeleli abakwenzayo besithi isomiso esiselizweni yiso esibenza bacabanga ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi. Omunye walabo abenza lokhu ngocele ukuba simbethe ngegama elithi Ntombi Mlambo.

“Angikuthandi engikwenzayo kodwa akula ngeyinye indlela yokuthi ngizuze ukudla kwami lokomntanami. Ngatshiywa yindoda izinto zingiwomele ngo2020, ngaswela lokuyimali okokuthi ngiqale okuyibhizimusi. Yikho okwenza ukuthi ngifike lapha engikhona.”

Omunye njalo osakhulayo othengisa umzimba ocele ukuba sithi nguThabiso Nyoni uthi kawulula lumsebenzi.

“Abantu babona ingathi yikuzenzisa kumbe yibuvila ukuthengisa ucansi, kodwa ayisikho lokhu. Akulamuntu ongafuna ukwelatshwa imikhuhlane elokwenza ngocansi, sikhathi ngesikhathi, ngenxa yalumsebenzi. Mina ngake ngazama okokuthengisa impahla lokunye, kodwa kwayala. Pho ngife ngendlala yini?”

Banengi abasola okwenziwa nguNtombi lo Thabiso labanye babo. UNkosikazi Virginia Magigwana ohlala eMpopoma koBulawayo uthi abenza lokhu ngabantu abangamavila.

“Yinto embi kakhulu ukuthengisa umzimba ngoba kunengi okungenziwa ngabatsha ngaphandle kokwenza lokhu. Ukuyasebenza ezindlini, njalo ukuwoda uthengisa, ngamathuba angabanika imali lawa. Yisibonelo sobuvila nxa umuntu sesiyathengisa ucansi.”

Lokhu kusekelwa nguMfundisi Useni Sibanda, osebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, othi abasakhulayo laba bephula lemithetho kaNkulunkulu.

“Akulunganga ukuthengisa imizimba ngoba umuntu ulakho ukuthola imikhuhlane, kuthi njalo, kulihlazo ngoba kudiliza imitshado lemizi. Abalakho ukuphila impilo eya khatshana abayenza lokhu. Kungcono ukuthengisa imibhida lamatamatisi, kulokuthola imali engathiwa ilula, eyokuthengisa ucansi. Abasakhulayo abadinge isitshwala ngendlela eziqondileyo, ezikhulisa ilizwe kanye lokunconywa ngabantwababo.”

Umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha, uMnu. Tino Machakaire, uthi abasakhulayo abafisa ukuvula amabhizimusi kumele bekhulumisane labasebenza ewofisini yakhe ukuze bephile ngcono kulokuthi bethengise ucansi.

Ocubungula indaba zabasakhulayo laye engosakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yeGateway to Elation, u-Robert Malunda, uthi uma kuhlolisiswa indaba yokuthengisa imizimba kumele abantu bengachothozi kuphela.

“Kulesikhathi sobunzima lapho abesifazane bengafika khona, bebone ukuthi kungcono ukuthengisa lokho abalakho okuba yimzimba yabo. Abanye balamathuba okuya enazweni, kodwa ayisikho muntu wonke. Akukho lula ukucubungula amabhizimusi okuthengisa ngoba kufuna imali yesiqalo. Indlala yiyo etshiya odadewethu sebengenana lokuthengisa imizimba, yikho ngisithi indaba leyi ifuna ukucubungulwa kukhangelwa okunengi.”

Uhulumende uthi kulemali ebhanga le-Empower Bank eyokuvula amabhizimusi okumele isetshenziswe ngabatsha kodwa abasakhulayo bathi limali kayitholakali lula, ikakhulu nxa ungayisuye webandla elibusayo.

Forum

XS
SM
MD
LG